Hızlı Arama


Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

BU SÖZLEŞME İLE KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI, HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
 1. Taraflar

  İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve belgelerden oluşan BKSCamBalkon Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle KULLANICI SÖZLEŞME’si olarak anılacaktır.)

  BKS Katlanır Cam Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Üye veya Alıcı(bkscambalkon.com sanal mağazasından alışveriş yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler) arasında, bkscambalkon.com'un bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

  Kullanıcı, Sözleşme’yi tamamını okuduğunu, içeriğini anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 2. Tanımlar

  BKSCamBalkon: BKS Katlanır Cam Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Kullanıcı: BKSCamBalkon’e üye olan (bayiler) ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlananlar

  Alıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcılar

  Üye: BKSCamBalkon’a üye olarak kabul ve işlem gören BKS bayileri

  BKSCamBalkon Hizmetleri (Hizmet): Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, BKSCamBalkon tarafından, bkscambalkon.com içerisinde ortaya konulan uygulamalar

  BKSCamBalkon, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, gerektiği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. BKSCamBalkon tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uymakla yükümlü olduğu kurallar, BKSCamBalkon tarafından, ilgili hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı’lara duyurulur.


 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, BKSCamBalkon’te satılan ürünlerin ve bu satışlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ile BKSCamBalkon içerisinde yer alan, kullanıma, bayi üyeliğine ve satışlara ilişkin olarak BKSCamBalkon tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, BKSCamBalkon içinde yer alan, kullanıma, bayi üyeliğine ve satışlara ilişkin olarak BKSCamBalkon tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Hak ve Yükümlülükler

  • Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

   1. Üye ve Alıcı, BKSCamBalkon’in hizmetlerinden yararlanırken ve bkscambalkon.com’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, BKSCamBalkon’in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   2. Üye ve Alıcı, BKSCamBalkon’in, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmaya yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca talep edilmesi halinde, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple BKSCamBalkon’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   3. Üyeler, BKSCamBalkon tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Üye’lerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan bkscambalkon.com’un doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   4. Üye ve Alıcı’lar, BKSCamBalkon dahilinde, kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. BKSCamBalkon, Üye’ler ve Alıcı’lar tarafından BKSCamBalkon’e iletilen veya BKSCamBalkon üzerinden, kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zarardan da sorumlu tutulamaz.

   5. Üye ve Alıcı’lar, BKSCamBalkon’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

   6. BKSCamBalkon, Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, bkscambalkon.com’da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcı’ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

   7. İşbu sözleşme kapsamında, BKSCamBalkon, Üye’nin ve Alıcı’nın ücretini ödemiş olduğu ürünü, alıcının belirttiği adrese, belirttiği kişiye eksiksiz ve tam olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

  • BKSCamBalkon’in Hak ve Yükümlülükleri

   Üye’ler, Alıcı’lar ve BKSCamBalkon hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 5. Hizmetler

  BKSCamBalkon tarafından verilen Hizmet’lerin temelinde, bkscambalkon.com aracılığıyla, Üye’ler ve Kullanıcı’lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

 6. Ek Hizmetler

  BKSCamBalkon, yukarıdakilere ek olarak başka ek "hizmet"ler tanımlayabilir.

 7. Gizlilik Politikası

  BKSCamBalkon, Üye’ler ve Alıcılar’a ait gizli bilgileri, işbu sözleşmenin 5 maddesinde belirtilen durumlar dışında üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmayacaktır. Kullanıcı profili oluşturmak amacıyla sadece BKSCamBalkon tarafından kullanılacaktır.

 8. Diğer Hükümler

  • Fikri Mülkiyet Hakları
   1. "bkscambalkon.com’un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (bkscambalkon.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) BKSCamBalkon’e aittir Üye’ler ve Alıcı’lar BKSCamBalkon Hizmet’lerini, BKSCamBalkon bilgilerini ve BKSCamBalkon’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının BKSCamBalkon’in hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, bkscambalkon.com’un uğrayacağı tüm zararı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

   2. BKSCamBalkon’in, BKSCamBalkon Hizmet’leri, BKSCamBalkon bilgileri, BKSCamBalkon telif haklarına tabi çalışmalar, BKSCamBalkon ticari görünümü veya bkscambalkon.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

  • Sözleşme Değişiklikleri

   BKSCamBalkon, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, bkscambalkon.com’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  • Mücbir Sebepler

   Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm durumlarda, BKSCamBalkon, işbu Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BKSCamBalkon için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BKSCamBalkon’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve bkscambalkon.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  • Uygulanacak Hukuk ve Yetki

   İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • Sözleşmenin Feshi

   İşbu Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi, Üye’nin, BKS’nin bayisi olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’nin bayilik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak bayiliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

   BKSCamBalkon, Üye ve Alıcı’ların işbu Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, bkscambalkon.com içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye ve Alıcılar’lar, fesih sebebiyle, BKSCamBalkon’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


  1. Üye veya Alıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, BKSCamBalkon’in işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
  2. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  3. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması


ÇALIŞMA ESASLARI
 • BKSCamBalkon ile Üye’ler ve Alıcı’lar, bkscambalkon.com’un hizmet altyapısını kullanarak, ürünün satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere mutabık kalırlar.

 • BKSCamBalkon, fiyatı ve nitelikleri konusunda Alıcı ile mutabık kaldığı ürünü, Alıcı'nın adresine 5 iş günü içinde gönderir ve teslimini sağlar.


İADE VE DEĞİŞİM KOŞULLARI

Sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürünler fatura tarihinden itibaren ilk 7 (Yedi) gün içerisinde, koliden/ambalajından arızalı çıkmış ise, ayıplı/arızalı ürün ise iade ve değişim hakkı doğmaktadır. Arızalı ürünü yazılı olarak info@bkscam.com e-mail adresine bildirip veya 0312 395 0 495 nolu telefondan arayıp bildirerek fatura tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde iade edebilirsiniz veya değiştirme talep edebilirsiniz.
Bu şartlara uymayan, bildirimi yapılmayan ve süreyi aşan durumlarda iade veya değişim kesinlikle kabul edilmemektedir.
İadesi veya değişimi yapılacak ürün 2 nüsha orjinal faturası, şayet ticari işletmeye fatura edilmiş ise kesilecek olan iade faturası iade edilecek ürünlerle birlikte gönderilmek zorundadır. Faturası 2 nüshasıyla birlikte gönderilemeyen ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.
İadesi veya değişimi yapılacak ürünlerin orijinal ambalajında ve eksiksiz olarak gönderilmesi zorunludur. Koli içerisinden malzemesi eksilmiş, orijinal ambalajı hasar görmüş ürünlerin iadesi veya değişimi kabul edilmeyecektir(sevkiyat esnasında oluşmuş bir hata var ise ve iade bu sebeple oluşuyorsa tutanak ve resim alınmalı ve bu da ürünle birlikte gönderilmelidir)
İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış- ambalajı değiştirilmiş) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
İadesi yapılacak veya değişimi istenen ürünler kargo firması ile gönderimi yapılacaksa MÜŞTERİDEN-BKS’ye ve değişen ürünün BKS’den MÜŞTERİYE ULAŞIM bedeli tüketici tarafından karşılanacaktır.
Yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurularak ürün iadesi veya değişimi yapabilirsiniz. Bu şartlara uymayan, bildirim yapılmadan gönderilen iade ürünler kesinlikle işleme alınmamaktadır.SİPARİŞ İPTALİ

Sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/ürünleri kargoya verilmeden önce iptal etmek istemeniz durumunda Adınız, Soyadınız ile sipariş numaranızı info@bkscam.com eposta adresine mail atmanız ve 0312 395 0 495 no'lu telefonumuzdan ilgili birime bildirmeniz yeterli olacaktır.
Satın almış olduğunuz ürünün bedelini hangi ödeme tipi seçimine göre yaptıysanız, aynı ödeme tipinde tarafınıza iade edilecektir. Kredi kartlı satışlarda iade edilen rakamın kartınıza iadesi 5 (Beş) iş günü içerisinde yapılabilmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlar dahilinde sipariş iptali yapabilirsiniz.ÖDEME SEÇENEKLERİ
 1. Yurtiçi veya yurtdışı Visa, Mastercard, veya Diners kredi kart ile online ödeme yapabilirsiniz
 2. Yurtdışında yapılan kredi kartı alışverişlerde kur farkı kaynaklı fiyat farkı oluşabilir
 3. Havale veya eft ile ödeme yapabilirsiniz

TESLİMAT KOŞULLARI

Türkiye’nin her tarafına, sipariş ve ödemeyi takiben 5 iş günü içinde teslim edilecektir.


GİZLİLİK POLİTİKASI

“BKSCamBalkon.com” olarak, tüm site kullanıcılarımıza güvenli bir internet ortamı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Site kullanıcılarının elektronik postaları ve kişisel bilgileri hiçbir maksatla (mahkeme kararı ve site işleyişinin gereği olarak paylaşılması gereken durumlar hariç) üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Kredi Kartı bilgileriniz SSL sertifikası ile korunmaktadır.
Kişisel haklarınız “BKSCamBalkon.com” un teminatı altındadır.


Bu siteden 3DS sistemi kullanılarak yapılan tüm ödemelerde ödeme aracı olarak kullanılan kredi kartları ile ilgili; kredi kartı kullanılan şahıslara fatura kesme ve ıslak imzalı olarak kredi kartlarının kullanım iznini alma sorumluluğu tamamen üye kullanıcıya aittir.

Bayii Girişi


Sepetim

Alışveriş sepetinizde (0)
ürün bulunmaktadır.


Uzun Ömürlü Sorunsuz Sistemler İçin Logolu Ürünleri Tercih Edin

Web sitesinin tüm içeriği BKS firmasına aittir ve izin almaksızın kullanılamaz.

www.bksmarket.com 2024